Toni Taylor

Toni Taylor

Rita Atlanta         aka. “Miss International”..

Rita Atlanta         aka. “Miss International”..

Miss Topsy

Miss Topsy

Sally Lane         (aka. "Sally Majestic"..)

Sally Lane         (aka. "Sally Majestic"..)

Ginger Walker

Ginger Walker

Dusty Summers

Dusty Summers

Karen Thomas         aka. "The Georgia Peach"..

Karen Thomas         aka. "The Georgia Peach"..

Gee Whiz         aka. The “GRAND SLAM” WOW Of The West!
Late-period promo photo..

Gee Whiz         aka. The “GRAND SLAM” WOW Of The West!

Late-period promo photo..

Jean Richey

Jean Richey

The Adornable Miss..  Julie Adorn

The Adornable Miss..  Julie Adorn